Asud lehel: Skip Navigation LinksAvaleht > Õppetöö > Hindamise korraldus

Hindamise korraldus Tallinna Tehnikagümnaasiumis

(alus: põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik õppekava 01.09.2013 )

Hindamise korraldus Tallinna Tehnikagümnaasiumis

  1. Hindamise alused

 1.1. Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatava riikliku õppekavaga ja selle alusel koostatud TTG õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest.

 1.2 Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse TTG õppekava ja kodukorra nõuetest.

 1.3. Teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtteid, tingimusi ja korda tutvustavad õpilastele klassiõpetajad ja aineõpetajad.

 2. Hindamise põhimõtted, eesmärk ja tingimused

 Põhimõtted:

- õppimine on elukestev protsess, mille teadvustatus ning eesmärgistatus sõltub õppija east ja individuaalsest eripärast;

- elukestva õppimise kui elustiili kujundamiseks on oluline õppija sisemine motivatsioon;

- õppe- ja kasvatusprotsess on eesmärgistatud, arusaamisega õppimine ja seda suunav, nõustav, analüüsiv ning hindav õpetamine ja kasvatamine nende tegevuste vastastikustes seostes.

 Teadmiste ja oskuste hindamise eesmärk:

- anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut,

- suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut,

-innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima,

- suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel.

 Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk:

 - suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma TTG kodukorra nõudeid,

- motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid.

 Tingimused:

- õpilased võtavad võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest ja kavandamisest,

- õppimine toimub reaalses või vajadusel ka virtuaalses keskkonnas (individuaalõpe).

 3. Hindamisest teavitamine

 Õppeveerandi või kursuse algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks õpetaja kehtestatud korra kokkuvõtvate hinnete kujunemise kohta, mille ta esitab õpilastele veerandi või kursuse alguses suuliselt. Kirjalik kord on üleval õpetaja töökavas ja ainekabinetis.

 Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

 Lapsevanemal on õigus saada teavet õpilase teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtete ja korra kohta ning saada teada oma lapse hindeid E-kooli keskkonnas.

 Tallinna Tehnikagümnaasiumi hindamiskord on üleval kooli veebilehel.

 4. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus

 4.1. Tallinna Tehnikagümnaasiumis hinnatakse õpilasi 1.-12.klassini viiepallisüsteemis vastavalt

       PGS § 29.

 4.2. Tallinna Tehnikagümnaasiumis sõnalisi hinnanguid ei kasutata.

 4.3. Õpilastele kehtib järgmine hindeskaala:

 · hinne “5” – 90-100 % maksimaalselt võimalikust punktide arvust

 · hinne “4” – 70-89 % maksimaalselt võimalikust punktide arvust

 · hinne “3” – 50-69 % maksimaalselt võimalikust punktide arvust

 · hinne “2” – 20-49 % maksimaalselt võimalikust punktide arvust

 · hinne “1” – 0-19 % maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

 4.4. Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase poolt, hinnatakse vastavat suulist vastust, kirjalikku või praktilist tööd hindega „ 1 „ - “nõrk”.

4.5. Kui põhikooli õpilase tööd on hinnatud hindega “ 2 „ -  “puudulik” või „ 1 „ -  “nõrk” või on hinne jäänud välja panemata, kohustub õpilane käima konsultatsioonides ja seejärel antakse talle võimalus selle teema järelevastamiseks. Kui õpilane on teema omandanud ja järelvastamise sooritanud hindele vähemalt „ 3 „ - “rahuldav”, kantakse see hinne E-kooli.

 4.5.1. Nädala jooksul enne konkreetse kursuse lõppu on gümnaasiumiastme (IV aste) õpilasel võimalus kokkuleppel aineõpetajaga parendada kursusehinnet, sooritades selleks õpetaja poolt antavad ülesanded.

 4.6. Õpilane lubatakse järelvastamisele või järeltööle, kui tema puudumine on põhjendatud vastavalt kooli kodukorras kehtestatud korrale. Järelvastamiseni või järeltöö sooritamiseni tähistatakse seda tulemust E-koolis tähisega „ ! „ . Järelvastamise või järeltöö sooritamise aja määrab aineõpetaja.

 4.7. Kui õpilane puudub kontrolltööst põhjuseta või ta ei ilmu järelvastamisele määratud ajal, hinnatakse teda hindega „ 1 „ - “nõrk”.

4.8. Konsultatsioonid toimuvad õpetaja määratud ajal, mis on kinnitatud õppealajuhataja poolt ja välja pandud kooli kodulehele.

 4.9. Õpilast, kes õpib individuaalse õppekava järgi, hinnatakse vastavalt individuaalses õppekavas ette nähtud hindamise korrale. Individuaalse õppekava järgi õppiva õpilase tööle Tallinna Tehnikagümnaasiumis märget ”hinnatud individuaalse õppekava alusel” ei tehta.

5. Tasemetööd

 5.1. Tasemetööd viiakse läbi 2., 4., 5. ja 7. klassides.

 5.2. Tasemetööd 3. ja 6. klassides viiakse läbi HM poolt.

 5.3. Õppeaine,milles tasemetöö toimub, fikseeritakse kooli üldtööplaanis ja teatatakse õpilastele septembrikuus.

 5.4. Tasemetöö materjalid kinnitatakse õppealajuhataja poolt 1.maiks.

 5.5. Neljanda õppeveerandi alguses teavitatakse õpilasi ja nende vanemaid tasemetööde täpsetest kuupäevadest ja tasemetöö vormist (kirjalik töö, suuline ettekanne jm) kooli veebilehel.

5.6. Kooli poolt korraldatud tasemetööd viiakse läbi üldjuhul maikuu viimasel nädalal.

 6. Kokkuvõtva hindamise põhimõtted

 6.1. Kokkuvõttev hinne on õppeaine veerandi-, kursuse- ja aastahinne ning kooliastmehinne. Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.-12.klassi kursusehinnete alusel.

 6.2. Õppeainetes, mida õpitakse ühe nädalatunniga, hinnatakse poolaastati.

 6.3. Põhikooliõpilasele (1.-3. kooliaste), kelle veerandihinne on puudulik, nõrk või jäetud välja panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava. Aineõpetaja on kohustatud uue veerandi esimese nädala jooksul koostama õpilasele tugisüsteemi õpiprogrammi, et aidata õpilasel omandada nõutavad teadmised ja oskused. Õpilane on kohustatud täitma talle koostatud individuaalset õppekava. Õpilane võtab vanemalt allkirja eelnimetatud dokumendile, mis tagab info liikumise kooli ja kodu vahel. Tugisüsteemis määratud õppekava läbimisel märgitakse see E-koolis parandusena ning lisatakse kommentaar “sooritas õpiabi”. Tunnistusele kantakse individuaalse õppekava hinne kaldkriipsuga veerandihinde taha. Lapsevanemaga kirjalikul kokkuleppel on tugiõpet võimalik sooritada ka koolivaheajal.

 6.4. Õpilasele, kelle veerandihinne on “puudulik” või “nõrk”, võib vajadusel määrata tugisüsteemi vastavalt kooli õppekavas sätestatule, et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused.

 6.5. Kui õpilane ei ole kasutanud määratud tugisüsteemi abi, loetakse aastahinde väljapanekul antud õppeveerandi vältel omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele “nõrk”.

6.6. 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.

 6.7. Gümnaasiumiastmel hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt kursuse- ja kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud hinnete alusel. Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.-12. klassi kursusehinnete alusel.

 6.8. Nädala jooksul enne konkreetse kursuse lõppu on gümnaasiumiastme (IV aste) õpilasel võimalus kokkuleppel aineõpetajaga parendada kursusehinnet, sooritades selleks õpetaja poolt antavad ülesanded.

6.9. Kui kursusehinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, loetakse kooliastmehinde väljapanekul antud kursuse vältel omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele “nõrk”.

6.10. 12. klassi õpilasele pannakse koondhinded välja enne eksamiperioodi algust.

 7. Käitumise ja hoolsuse hindamine

 7.1. Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega “eeskujulik”, ”hea”, “rahuldav” ja “mitterahuldav”.

7.2. 1.-3. kooliastmel hinnatakse õpilase hoolsust ja käitumist, gümnaasiumiastmel ainult käitumist.

 7.3. Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.

 8. Hinde vaidlustamine

 8.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde teada saamist, pöördudes vastava aineõpetaja poole.

 8.2. Vaidluse mittelahenemisel pöördub õpilane või tema seaduslik esindaja vastava kooliastme õppealajuhataja poole, esitades kirjalikult  vastava taotluse koos põhjendustega.

 8.3. Hinde vaidlustamise korral teeb kooli direktsioon otsuse ja tevitab sellest taotluse esitajat kirjalikult kümne päeva jooksul.

 9. Õpilase täiendavale õppetööle ja klassikursuse kordama jätmine

 9.1. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise ja klassikursuse kordamise otsustab kooli õppenõukogu kokkuvõtvate hinnete alusel. Klassikursuse kordamise otsuse korral  kaasab õppenõukogu otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ja kuulab ära tema arvamuse.

 9.2. Põhikooli õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, kui ta pole läbinud talle koostatud individuaalset õppekava tugisüsteemina ja tal on kuni  kaks puudulikku aastahinnet.

 9.3. 1.-3. kooliastmel võib õppenõukogu jätta õpilase klassikursust kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines pandud välja aastahinne “puudulik” või “nõrk”, täiendav õppetöö ei ole andnud tulemusi ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid TTGs rakendatavaid tugisüsteeme.

 9.4. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu 10 õppepäeva jooksul.

 9.5. Täiendavast õppetööst teavitatakse õpilast õppeprogrammiga, mille õpilane peab täitma täiendava õppetöö jooksul.

 9.6 . Täiendavale õppetööle jäetud õpilase vanematele saadetakse kirjalik teade täiendava õppe kohta.

9.7. 12. klassi õpilased, kellele on välja pandud kuni kaks puudulikku kooliastmehinnet, jäetakse täiendavale õppetööle.

 9.8. 10.-12.klassi õpilasi hinnatakse kursuse- ja kooliastmehinnetega.  Kui õpilasel on iga õppeaasta lõpuks 10% ja enam kursusehinnetest  puudulikud, kustutatakse ta õpilaste nimekirjast.

 10. Õpilase järgmisesse klassi üleviimine

 10.1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustab õppenõukogu.

 10.2. 1.-3. kooliastmes viiakse õpilane, keda ei ole jäetud täiendavale õppetööle, järgmisesse klassi üle enne õppeperioodi lõppu. Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust kordama, viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30.augustiks.

 10.3. Gümnaasiumiõpilane viiakse järgmisesse klassi üle õppeperioodi lõpuks.

  

Aadress: Sõpruse pst 187, 13415 Tallinn - Tel: (+372) 652 0581, (+372) 652 0298 - Email: ttg@ttg.edu.ee